Blog SgwadNi

Cadwch lygad ar ein newyddion diweddaraf! 

Cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sgwad ni gyda’r straeon ysbrydoledig yn y blogiau  

#DyddSgwadNi Podlediad

Sgwad Ni yn lansio tri phodlediad newydd             Fel rhan o ymgyrch Sgwad Ni Chwaraeon Cymru, rydyn ni wedi creu tri phodlediad newydd sy’n siarad am gyfranogiad merched mewn chwaraeon. Mae dau bodlediad yn Saesneg ac un podlediad yn y Gymraeg. Mae’r rhain i gyd yn cael eu cyflwyno gan y newyddiadurwraig a’r rhedwraig marathonau wltra, Lowri Morgan. Yn ein cyfres o bodlediadau Saesneg, Inside Welsh Sport, cafodd Lowri gwmni panel o ferched ysbrydoledig yn y byd chwaraeon: Ffion Davies, athrawes Saesneg sydd hefyd yn rhedeg y wefan Scoop Hockey ac yn chwarae hoci a rygbi yn ei hamser sbâr. Giorgia Rescigno...

5 rheswm pam y dylech CHI roi cynnig ar chwaraeon adrenalin

Y seren chwaraeon moduro, Jade Paveley, o ogledd Cymru, sy’n annog #SgwadNi i roi cynnig ar chwaraeon adrenalin Canolbwyntio’n llwyr Mae gyrru nerth eich olwynion yn golygu canolbwyntio 100%. Mae’n rhaid i chi anghofio am bopeth arall o’ch cwmpas a gallwch ffynnu trwy fyw yn gyfangwbl yn y foment. Mae’n werth chweil Fel unrhyw fath o chwaraeon, rhaid i chi fynd y tu hwnt i’r hyn sy’n gyfforddus i chi. Mewn chwaraeon moduro, weithiau rydych chi eisiau cau un llygad pan fyddwch yn ceisio brecio’n hwyrach rownd cornel – sy’n gallu bod yn frawychus weithiau. Ond pan rwyt ti’n llwyddo...

5 rheswm pam y dylai pawb roi cynnig ar Griced Pêl Feddal

Tywydd hyfryd yr Haf yw’r amser perffaith i fynd allan a rhoi cynnig ar fath newydd o chwaraeon. Mae Laura Nicholls o Criced Cymru yn rhoi 5 rheswm pam y dylai pawb roi cynnig ar Griced Pêl Feddal. Dim pwysau Mae i bawb, hyd yn oed rai nad ydynt erioed wedi chwarae na’n gwybod dim am griced, does neb yn ennill nac yn colli. Cymdeithasu Mae’n gyfle i gael grŵp o ffrindiau ynghyd i gael hwyl a sbri tra’n chwarae rhywbeth newydd. Gall criced fod yn hwyl Anghofiwch am gêm ddiflas hir o griced, does dim sefyll o gwmpas yn...

5 Rheswm dros Roi Cynnig ar Chwaraeon Amgen

Nid yw pob math o chwaraeon ar gyfer pawb ac iawn hynny. Mae cynifer o ffyrdd gwahanol o fod yn egnïol fel ei bod yn bendant y bydd rhywbeth allan yna i chi.   Mae chwaraeon amgen yn tyfu mewn hyblygrwydd yn arbennig ymysg menywod. Fel arfer mae ganddynt olynwyr teyrngar a chymuned gyfeillgar dros ben yn aros i groesawu unrhyw un newydd i’w gweithgaredd hoff.   Felly cawsom gwrs gyda’r tîm rasys sglefrio, yTiger Bay Brawlers, i gael eu 5 rheswm uchaf am pam y dylech roi cynnig ar chwaraeon amgen – o leiaf unwaith! 1.Gallai fod yr union...

5 rheswm i chi ddechrau chwarae golff

Wedi meddwl rhoi cynnig ar chwarae golff erioed? Dyma hyfforddwyr a golffwyr proffesiynol a brwd, Rachel a Georgia Lewis, i drïo’ch argyhoeddi chi… “Rydyn ni’n dwy wedi bod yn chwarae golff ers oedden ni’n 10 oed ac mae’r ddwy ohonan ni wedi chwarae i dimau sirol ac i dîm Cenedlaethol Cymru, yn y gorffennol a’r presennol. Mae gennym ni uchelgais o rannu ein hoffter o’r gêm drwy hyfforddi unigolion o bob oedran.  Felly, efallai eich bod chi’n meddwl am ddysgu chwarae golff – gwych. Dyma’r 5 prif reswm pam rydyn ni’n caru golff a gobeithio y byddan nhw’n eich cymell...

Chwalu 5 Myth am y Gampfa a Ffitrwydd

Mae cymaint o ffads ffitrwydd, arbenigwyr ar siâp y corff a ffrindiau sy’n meddwl yn dda yn ceisio rhoi cyngor i ni am arferion ffitrwydd ac ymarfer. Yn aml iawn mae’n anodd gwybod beth i wrando arno a beth i’w anwybyddu. Felly, fe fuon ni’n siarad gyda Bryony Gurmin, Rheolwr Iechyd a Lles yn Newport Live, i chwalu 5 myth cyffredin am y gampfa a ffitrwydd …   Myth 1: Fe ddylech chi ymarfer bob dydd Dyma un o’r mythau mwyaf rydyn ni’n tueddu i’w gweld. Mae ymarfer bob dydd yn gallu arwain at orhyfforddi yn aml a chael effaith...

8 emosiwn rydych chi’n eu profi ar ddiwrnod ras

Yma ym Mhencadlys Sgwad Ni, mae stori Amy Hubbuck wedi gwneud argraff fawr arna’ ni. Mae hi’n bwriadu rhedeg 100km eleni … ac mae hi dal yn rhedwraig gymharol newydd!! Pwy well i siarad gyda ni am yr 8 emosiwn rydych chi’n eu profi ar ddiwrnod ras … Drosodd atat ti Amy … “Mae rhedeg pellter hir, hyd yn oed rhedeg yn gyffredinol, yn glwb arbennig sy’n rhoi profiad oes i chi. Er bod siwrnai ymarfer pawb yn gwbl unigol a pherthnasol i’w ras, eu pellter a’u nodau nhw eu hunain, rydyn ni i gyd yn rhannu effaith rolyrcosdyr yr...

Canllaw Rhedeg i Ddechreuwyr – 5 Peth i’w gwybod cyn i chi ddechrau rhedeg

Helo, Cat ydw i. Rydw i’n rhedeg ers blynyddoedd lawer ac yn Arweinydd Rhedeg gyda grŵp rhedeg cymdeithasol Run Diva Run, Hyrwyddwr a Blogiwr Rhedeg i Run Wales, Arweinydd Rhedeg y Flwyddyn Run Wales yn 2017 a llysgennad dros Sgwad Ni. Felly, fel rydych chi wedi dyfalu rwy’n siŵr, rydw i’n eithaf hoff o redeg… Os ydych chi’n darllen hwn, gobeithio eich bod chi’n ystyried cymryd eich camau cyntaf ar eich siwrnai rhedeg. Nid chi ydi’r cyntaf ac nid chi fydd yr olaf yn sicr i fod eisiau dysgu rhedeg. Os ydych chi’n meddwl am y peth, yna mae’n amser...

5 rheswm pam nad yw’n wirion dechrau camp awyr agored yn ystod y Gaeaf

Mae’n oer, yn wlyb fwy na thebyg, a golwg lwyd ar y wlad – pam fyddai unrhyw un yn ystyried rhoi cynnig ar gamp awyr agored yn ystod y gaeaf? Ond mae llawer mwy ohonom ni nag y byddech chi’n ei feddwl yn gwneud hynny. Mae Cydlynwyr Breeze Cycle, Samantha Winnett a Louise Simpson, wrth eu bodd, ac yma maen nhw’n rhoi eu pum prif reswm dros godi allan i’r awyr agored a herio’r elfennau yng Nghymru er mwyn bod yn egnïol dros fisoedd y gaeaf. Felly lapiwch yn gynnes, croesawch esgus perffaith dros wallt blêr ac ewch ati i...

5 Cyngor Call i gadw’ch ymgyrch iechyd yn fyw

Mae diwedd mis Chwefror yn nesáu a dydych chi ddim ar eich pen eich hun os ydi’r cymhelliant Blwyddyn Newydd, Person Newydd hwnnw oeddech chi’n ei deimlo mor gryf ar ddechrau’r mis wedi dechrau gwanio. Felly rydyn ni wedi holi Llysgennad Sgwad Ni a Chymhellwr Gwych, Jin Osbourne-Bowring, am ei chyngor call ar gadw’r ymgyrch iechyd yna’n fyw drwy gydol mis Chwefror ac ymhell i mewn i’r Haf. Wedi’r cwbl, byddai’n drueni gwastraffu’r holl waith caled rydych chi wedi’i wneud eisoes! 1.Chwiliwch am ddosbarth neu rywbeth rydych chi wrth eich bodd ag ef rhag i ymarfer deimlo fel baich Mae...

#SgwadNi #GairiGall

Ai 2018 ydi’r flwyddyn i chi droi at chwaraeon? Efallai bod tân gwyllt Nos Galan wedi bod yn arwydd nid yn unig o Flwyddyn Newydd, ond o Berson Newydd i chi hefyd, a’ch bod wedi addo rhoi cynnig ar weithgaredd neu ddau o bosib? Mae pawb yn llawn bwriadau da a llawer iawn o gymhelliant ar ddechrau Blwyddyn Newydd, ond mae’n anodd cynnal y brwdfrydedd a’r ymrwymiad yma mewn bywyd go iawn ac wrth i ddyddiau oer a thywyll y gaeaf aros yn hir. Ond na phoenwch, mae Sgwad Ni wrth law. Ac rydyn ni wedi defnyddio gwybodaeth a phrofiad...