Dweud shwmae wrth #SgwadNi

Dweud shwmae wrth #SgwadNi

Cyfle i gyfarfod ein tîm o lysgenhadon o bob cwr o Gymru. Mae ganddyn nhw un peth yn gyffredin – dyhead i rannu’r holl bethau positif y mae bod yn fwy egnïol yn ei gynnwys yn eu bywydau.

Mae’r merched yma’n dod o bob cefndir ac mae ganddyn nhw straeon anhygoel i’w rhannu gyda chi ac i’ch ysbrydoli. Felly cymerwch olwg ar y rhain a dod i adnabod y merched hynod ysbrydoledig yma.

Stori Meinir

Rydw i wedi cymryd rhan mewn chwaraeon erioed. Roeddwn i’n chwarae pêl droed ar gaeau’r ysgol gyda’r bechgyn pan oeddwn i’n tyfu i fyny. Yn yr ysgol uwchradd, athletau oedd yn mynd â fy mryd i ac roeddwn i’n rhedeg dros y sir yn yr 800m. Roeddwn i’n mwynhau hoci ac yn chwarae dros Wynedd a Gogledd Cymru. Doedd dim timau pêl droed i ferched bryd hynny – felly roedd rhaid i bêl droed ddod yn ail a hoci oedd ‘fy nghamp i’ wedyn. Fe wnes i stopio chwarae hoci pan es i i’r coleg, priodi a chael plant. Roedd...

Stori Jade

Gwelsom Jade yng Nghynhadledd Menywod mewn Chwaraeon Gogledd Cymru yn gynt yn yr haf, ac roedd ganddi stori ysbrydoledig dros ben. Dyma stori hi … Roedd fy angerdd am chwaraeon moduro yn anochel. Ar ôl dysgu gyrru yn hen Land Rover tolciog fy nhad yn saith oed, a theithiau fy nheulu i ddigwyddiadau chwaraeon moduro byth a hefyd, roedd symud ymlaen i gystadlu yn y maes yn siŵr o ddigwydd. Yn gyntaf, dechreuais gartio. Cartio yw’r ffordd orau o ddechrau dysgu’r sgiliau sylfaenol; fel sut i drin corneli a’u gadael nhw yn y ffordd gyflymaf, neu sut i yrru’n gyflym...

Mae Lauren yn meddwl bod Quidditch yn hudol

Yn egnïol iawn yn yr ysgol, o chwarae rygbi i ddawnsio, roedd yn ymddangos yn naturiol i Lauren barhau ar y llwybr hwnnw – ond doedd hi erioed wedi disgwyl chwarae Quidditch, camp sy’n tarddu o lyfrau llwyddiannus JK Rowling. Ar ôl clywed am Quidditch ar ôl dechrau ym Mhrifysgol Bangor, cofrestrodd Lauren ar gyfer sesiwn blasu gyda ffrind “am jôc”. Dywedodd: “Roeddwn i wrth fy modd gyda llyfrau Harry Potter felly roeddwn i’n gwybod beth fyddai Quidditch ac fe es i am dipyn o hwyl, gan gymryd arnaf y byddwn i’n hedfan hyd y lle ar ysgub. Ond fe...

Erin wrth ei bodd yn ei sgwad

Ni fydd pawb yn #SgwadNi yn cynrychioli Cymru yn y gamp o’u dewis, ond mae cyflawniadau Erin mewn Lacrosse yn stori ddifyr iawn … Fe ddechreuodd Erin chwarae Lacrosse yn 10 oed. “Ar ôl tri thymor ar y cae, fe wnes i newid i chwarae yn y gôl ac rydw i wedi gwirioni,” dywedodd. Gan symud i fyny drwy’r ysgol a chlybiau rhanbarthol, chwaraeodd yn y Brifysgol ac wedyn aeth ymlaen i gynrychioli ei gwlad. Mae’n falch o gael dweud ei bod wedi chwarae i Gymru mewn dau Gwpan Byd (2013 a 2017) ac roedd yn rhan o’r tîm a...

Niamh yn byrlymu am Bêl Korf

Daeth hyfforddiant Pêl Korf yn hafan ddiogel i Niamh yn ystod ei chyfnod yn y brifysgol. Yma mae’n dweud ei stori #SgwadNi ac mae eisiau i bawb roi cynnig ar y gamp! Cafodd Niamh ei hannog i roi cynnig ar Bêl Korf pan ddarganfyddodd ei brawd y gamp yn y brifysgol. Aeth â hi i sesiwn gydag o. “Heb syniad beth oedd ar fin digwydd, fe es i i mewn i neuadd chwaraeon a chael fy nghroesawu gan grŵp enfawr o bobl yn sgwrsio a chwerthin – roedd yn gymaint o hwyl!” Roedd yn ei gweld fel her newydd a...

Bluebelles Caerdydd a #GorauChwaraeCydchwarae!

Mae’n ddiwrnod chwerw felys yma ym Mhencadlys PMG oherwydd dyma fy mlog olaf i i #SgwadNi Chwaraeon Cymru! I’r rhai sydd ddim yn gwybod am beth rwy’n sôn (cywilydd arnoch chi), mae posib darllen popeth am ddechrau fy siwrnai i yma ac wedyn dilyn fy mlogiau blaenorol ar wefan Chwaraeon Cymru. Yn ystod y misoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gwisgo dillad ymarfer, yn cau carrai fy esgidiau sglefrio ac yn rhoi esgidiau eraill o bob math am fy nhraed a’r cyfan yn enw chwaraeon! Fy ngweithgaredd olaf i oedd yr un roeddwn i’n edrych ymlaen fwyaf ato …...

Aneesa yn carlamu’n rhydd

Fel llawer o ferched bach, roedd Aneesa wrth ei bodd gyda cheffylau. Pan barhaodd yr hoffter hwnnw o farchogaeth a hithau yn ei harddegau, roedd yn gwybod y byddai’n rhan fawr o’i bywyd am byth. Nawr mae’n berchen ar fusnes Marchogaeth ac yn cymell #SgwadNi i garlamu ymlaen hefyd. Eisteddodd Aneesa ar geffyl gwedd enfawr am y tro cyntaf yn fabi a thyfu i fyny “ag obsesiwn llwyr â nhw,” gan ofyn i’w Mam am ferlen bob pen blwydd a Nadolig. “’Wnaeth Mam ddim prynu merlen i mi ond pan oeddwn i tua 7 oed fe aeth hi â fi...

Mae Gemma’n brwydro’n ôl

Ar ôl torri’n rhydd o berthynas dreisgar, fe ddaeth Gemma o hyd i focsio. Nawr mae hi’n cymell merched eraill i estyn am eu menig bocsio a chael yr un manteision â hi. Fe sefydlodd Gemma ddosbarth ffitrwydd bocsio i ferched, Boxing Pretty, ar ôl sylweddoli pŵer y gamp i’w chael hi allan o “le tywyll ac anodd” yn ei bywyd personol.    “Gyda chefnogaeth Tony Richards yn Phoenix ABC yn Llanrhymni, fe wnes i ddechrau bocsio,” dywedodd. “Roeddwn i’n ffan o focsio er pan oeddwn i’n 5 oed ac roedd yn ffordd berffaith o gael gwared â’r straen a’r...

Hannah wedi gwirioni ar Bêl Droed Americanaidd

Pan ymunodd Hannah â chlwb Pêl Droed Americanaidd, roedd wedi gwirioni o’r diwrnod cyntaf un. Mae Valkyries Caerdydd – tîm Pêl Droed Americanaidd cyntaf Cymru i ferched – a’r unig un – yn aelodau balch o #SgwadNi. Yma mae Hannah, sy’n Rhedwr Ôl i’r tîm, yn esbonio pam aeth hi’n ôl am fwy a pham ei bod hi eisiau rhoi cynnig ar chwaraeon eraill! “Ar ôl y sesiwn cyntaf, roeddwn i wedi gwirioni ar y gamp a’r tîm. Doeddwn i ddim yn gallu aros tan y sesiwn ymarfer nesaf,” esboniodd Hannah, sy’n gweithio ym maes Codio Clinigol yn Ysbyty Prifysgol...

PMG yn estyn am ei sgidie sglefrio

*recordio crafiadau, rhewi’r llun* Ie, fi yw hi, a fetia i bod chi’n meddwl shwd ar y ddaear ydw i wedi cyrraedd man hyn? Gadewch i ni ddechrau yn y dechrau, neu awr a hanner cyn i’r llun yma gael ei dynnu a bod yn fanwl gywir … Roeddwn i newydd gyrraedd Clwb Ieuenctid Canol Caerdydd a gofyn yn nerfus i’r fenyw yn y dderbynfa ‘Ble mae dod o hyd i’r Tiger Bay Brawlers?’ Roedd y ffaith nad oeddwn i’n gallu clywed llond stafell o ferched yn sgrechian ac yn rhwygo’i gilydd yn ddarnau’n gysur bach i mi. Fe ddilynais...

Daeth Joey o hyd i’w llwyth

Pan ddechreuodd Joey redeg ryw ddwy flynedd yn ôl, daeth o hyd i’w ‘llwyth’. Cyn bo hir wedyn roedd hi’n helpu pobl eraill i ddarganfod eu llwyth hwythau. Ac fe anwyd ‘JJ’s Running’. Diolch i Joey, mae #EinSgwad yn dal i dyfu – darllenwch am ei phrofiad i gael eich ysbrydoli i roi cynnig ar rywbeth newydd! Yn gynnar yn 2016, daeth Joey ar draws y grŵp rhedeg ar-lein The Fat Girl’s Guide to Running. Cwblhaodd eu 5 wythnos hyd at raglen 5k gan orffen y 5k Dydd Gŵyl Dewi ym Mharc Bute – heb stopio. Ychydig o rasys hirach...

‘Letzshare’ yw neges Giorgia

Dan do neu yn yr awyr agored, ar eira, dŵr neu dir – mae Giorgia wedi mwynhau chwaraeon erioed. Pan raddiodd gyda gradd mewn Rheolaeth Chwaraeon y llynedd, aeth ati i rannu’r mwynhad yma gydag eraill, drwy sefydlu prosiect ‘Letzshare’. Gyda’i hethos: “Fe allwch chi wneud e, dim ots beth mae neb yn ei ddweud wrthych chi neu’n ei gredu,” mae’n aelod ysbrydoledig dros ben o #SgwadNi. Gan ddweud ei bod wedi bod ychydig yn ‘wahanol’ erioed, mae Giorgia wastad wedi mwynhau rhoi cynnig ar wahanol chwaraeon. “Rydw i’n credu’n gryf bod merched yn gallu cymryd rhan ym MHOB camp,...

Mae’r merched yma’n ymladd i gadw’n heini

Mewn un cornel o Ogledd Cymru, mae’r grŵp yma o ferched yn cicio a chodi’u coesau! Mae Ysgol Taekwondo Martin Williams yn Sir y Fflint nid yn unig yn gyn glwb yr Olympiad Jade Jones, ond hefyd yn lleoliad hyfforddi i lawer o ferched a genethod sydd eisiau gollwng dipyn o stêm a chael hwyl – drwy taekwondo. Heb eich perswadio chi? Darllenwch y straeon yma, i weld a fyddan nhw’n eich cymell chi. Maen nhw i gyd yn #SgwadNi … beth am ymuno â nhw? AMSER I’R TEULU I Emma a Faye, Taekwondo (TKD) ydi’r amser iddyn nhw’u dwy...

Angharad mewn mwy na dim ond tîm

Roedd atgofion anhapus am AG fel merch ifanc ac astudio ar gyfer gyrfa heriol fel cyfreithwraig yn ei hugeiniau cynnar yn golygu nad oedd Angharad eisiau ac nad oedd ganddi’r amser i drafferth gyda chwaraeon.              Ond newidiodd hynny i gyd ar ôl iddi gyfarfod hen ffrind ysgol yn annisgwyl.  Mae Angharad yn cofio’r achlysur “Fe ges i fy mherswadio mewn gwirionedd, a’r peth nesaf roeddwn i’n ei wybod oedd fy mod i wedi cael fy ychwanegu at y grŵp facebook a dyna ni. Doedd dim troi’n ôl wedyn, roeddwn i’n rhan o’r tîm yn...

Chwilio am Zen mewnol gyda #SgwadNi

  Fe fyddwch chi’n gwybod erbyn hyn bod y criw hyfryd draw yn Chwaraeon Cymru wedi gofyn i mi gefnogi’r ymgyrch newydd sydd ganddyn nhw, #SgwadNi, rhaglen sy’n annog merched i gymryd rhan mewn chwaraeon.         Ac felly dyma fi, y ferch leiaf ‘sporty’ yn y byd, yn torchi fy llewys ac yn rhoi cynnig arni. Ac os bydda’ i’n llwyddo, bydd unrhyw un yn gallu.   Ar ôl rhoi cynnig ar golff, ac fe allwch chi ddarllen am hynny yma, roedd yn braf gweld nad yw pob camp yn gwneud i chi chwysu sdecs – ’wnes i ddim...

Problemau Merch Gymraeg sydd bellach yn Golffio gyda #SgwadNi

Mae ein blogiwr gwadd Problemau Merch Gymraeg yn rhoi cynnig ar ambell gamp i helpu i gymell #sgwadni i roi cynnig arnyn nhw hefyd! Rydyn ni’n edrych mlaen yn fawr at eu darllen nhw yn ystod yr wythnosau nesaf. Dyma Flog 1 a golff sy’n cael y sylw i ddechrau … Ychydig wythnosau’n ôl fe wnes i sgrifennu blog [dolen] yn esbonio ’mod i’n mynd i fod yn chwysu stecs dros gyfnod o dri mis ’da’r rhaglen newydd Sgwad Ni, ac yn sgrifennu amdano fe man hyn. Am y 12 wythnos nesaf, fi’n mynd i fod yn rhoi cynnig ar...

Grace yn codi’r haearn

Wrth fynd i sesiwn blasu i ferched yn unig ym Mhrifysgol Bangor, meddyliodd Grace y byddai’n dod o hyd i weithgaredd arall y byddai hi’n ei fwynhau. Ond ’wnaeth hi erioed feddwl y byddai codi pwysau’n rhoi cymaint o hwb i’w hunanhyder. Nawr, pan nad yw’n rhy brysur yn astudio am MSc mewn Niwroseicoleg Clinigol, mae Grace yn codi pwysau uwch ei phen! Mwy o wybodaeth am hoffter mawr newydd Grace o godi pwysau a pham mae’n annog merched eraill i roi cynnig arni – yn steil #SgwadNi. Yn dda am dipyn o bob dim, mae Grace, sydd bellach yn...

Cat yn cynnal y sbarc

Wedi mwynhau rhedeg erioed, mae mam i ddau o blant, Cat Johnson, wrth ei bodd yn dysgu merched eraill i wneud yr un peth, gan ennill y llysenw ‘Running Mama.’ Dyma stori Cat am pam mae’n hoff o gadw’n heini ac ysbrydoli merched eraill i gyrraedd eu nod – yn steil #SgwadNi … Mae Cat bob amser wedi mwynhau cadw’n heini. Yn wir, fe wnaeth ailddechrau rhedeg ar ôl rhywfaint o seibiant fyd o les i’w hiechyd meddwl. Bedair blynedd yn ôl aeth i sesiwn gan Diva Sport ym Mhengam. Oherwydd ei brwdfrydedd, sylwyd arni a gofynnwyd iddi ymuno â’r...

Steph yn mwynhau ymladd yn ei hesgidiau sgelfrio

Troed rolwraig benderfynol yn dweud fod yna chwaraeon ar gyfer pob merch a geneth. “Mae chwaraeon yn grymuso. Mae wedi fy ngwneud i’n gryfach yn gorfforol ac yn feddyliol ac mae gen i gymuned rwy’n teimlo’n rhan ohoni.” Yn bencampwraig rhyngwladol roller derby mae’n gobeithio ysbrydoli merched a genethod ledled Cymru i gymryd rhan mewn chwaraeon, waeth beth yw eu siâp, eu maint na’u gallu. Mae Stephanie Howarth, 35 oed o Gaerdydd, wedi cynrychioli’i thîm lleol, y Tiger Bay Brawlers, mewn pencampwriaethau roller derby yn y DU, Ewrop ac America. Roller derby yw ei hangerdd ac erbyn hyn mae’n gweithio...

Beccy’n bownsio am Pêl rwyd

Pêl-rwydwraig o Wrecsam â’i sgwad o 250 yn annog merched eraill i chwarae’r gêm. “Rwy’n gwirioni ar y teimlad o agosatrwydd sydd mewn chwarae fel tîm. Mae’n gwneud i mi deimlo fy mod yn rhan o rywbeth.” Mae athrawes ymarfer corff o Wrecsam sy’n hyfforddi timau pêl-rwyd drwy’r rhanbarth yn gobeithio ysbrydoli merched a genethod ledled Cymru i ddod yn benaethiaid eu sgwadiau chwaraeon eu hunain. Beccy Roberts, 26 yw prif hyfforddwr sgwad mawr o bêl-rwydwyr yng ngogledd Cymru. Mae hi hefyd yn chwarae’n gystadleuol ei hunan ac yn dysgu Addysg Gorfforol yn Ysgol Uwchradd Castell Alun yn yr Hôb....

Ffitrwydd Jin wedi achub ei bywyd

Hyfforddwr ffitrwydd yn brwydro i annog merched i fwynhau manteision iechyd chwaraeon. “Ni ddylai chwaraeon olygu edrych fel modelau Instagram. Fe achubodd fy mywyd ac un diwrnod efallai y bydd yn achub eich bywyd chi hefyd” Mae hyfforddwraig ffitrwydd yr helpodd ei lefelau ffitrwydd hi i oresgyn a goroesi clefyd awto imiwnedd, yn gobeithio ysbrydoli mwy o ferched a genethod ledled Cymru i roi tro ar ffordd o fyw mwy bywiog.   Mae Jin Osborne, 34 oed o Benarth, yn dioddef o glefyd granulomatosis gyda pholyangiitis (GPA), sy’n effeithio ar ddim ond wyth mewn miliwn o bobl, ac mae’n priodoli’i...

Ruby wrth ei bodd yn beicio ac yn ysbrydoli

Mae egin feicwraig o Gymru’n annog merched a genethod o bob rhan o’r wlad i’w , trechu’r rhwystrau i gymryd rhan mewn chwaraeon a dod yn fwy bywiog.   Mae Ruby Woods, 26, o Aberdaugleddau, yn gweithio gyda Chwaraeon Cymru ar ymgyrch ‘Sgwad Ni’ sy’n dathlu’r merched a’r genethod cyffredin sy’n mynd ati i fabwysiadu ffordd fwy bywiog o fyw, ac annog eraill i wneud hynny hefyd, gan fwynhau’r manteision iechyd a chymdeithasol ar yr un pryd.   “Cymryd rhan mewn chwaraeon rydych chi’n eu mwynhau a gwneud ffrindiau ar y ffordd yw’r math gorau o therapi o ddigon” Daw’r...

Mae Angeline yn hoffi cwlio yn y pwll

Nofiwr o Gasnewydd yn gobeithio annog merched i blymio i fyd chwaraeon. “Rydw i’n cofio bod yr unig nofwraig ddu mewn clwb nofio ‘gwyn i gyd’ ac o’r foment honno, roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth” Mae hyfforddwraig gymunedol lwyddiannus o Gymru’n gobeithio ysbrydoli merched a genethod o bob cwr o’r wlad i gymryd rhan mewn chwaraeon, beth bynnag yw eu cefndir, er mwyn gwella eu hiechyd, rhoi hwb i’w hyder a chreu cyfeillgarwch oes. Mae Angeline Tshiyane, 53 oed o Fetws yng Nghasnewydd, wedi sefydlu sawl sgwad chwaraeon er mwyn helpu i annog ffordd o fyw egnïol ymhlith cymunedau duon,...

Angharad wedi gwirioni ar bêl feddal

“Bwrwch straen bant” – gwahoddiad i ferched ymuno â sgwad pêl-feddal yng Nghaerdydd. “Dylai merched roi tro ar chwaraeon, mae’n lles i’r corff, y meddwl a’r enaid – ac yn lot fawr o hwyl hefyd!” Gobaith merch sydd wedi sefydlu’r tîm pêl-feddal cyntaf yng Nghymru i Gymry Cymraeg yw ysbrydoli rhagor o ferched i ddod i’w chwarae beth bynnag eu siâp, eu maint neu eu gallu. Cafodd Angharad Siân Roche, 34, ei denu gyntaf at bêl-feddal saith mlynedd yn ôl pan ddigwyddodd weld gêm yn cael ei chwarae wrth fynd am dro drwy Gaeau Pontcanna yng Nghaerdydd. Er nad oedd...

Ffion yn arloesi ledled Cymru

Seren sy’n codi’n annog merched Cymru i deimlo’r wefr o feicio mynydd traws gwlad. “Pan fyddwch chi’n mynd lawr y llethrau, rydych chi’n hedfan. Mae’n deimlad anhygoel.” Mae merch sy’n gwneud ei marc yn y byd beicio’n ceisio cael merched a genethod eraill ledled Cymru i deimlo gwefr yr adrenalin wrth feicio mynydd traws gwlad. Ffion James, chwaer ieuengaf pencampwyr y byd Becky James a Rachel James, yw’r diweddaraf o sgwad y chwiorydd James i gynrychioli Prydain ar ôl cystadlu ym mhencampwriaethau Cyclo-Cross y Byd. Ers yn ifanc iawn, ar ôl cael ei hysbrydoli gan frwdfrydedd ei chwiorydd hŷn am...

Danni’n halen i gyd wrth syrffio

Merch o Sir Fôn, sydd wedi trechu dyspracsia, yn sefydlu ei sgwad syrffio ei hun i ysbrydoli rhagor o ferched i fod yn fywiog Mae syrffiwr o Sir Fôn, a greodd y sgwad syrffio cyntaf erioed i ferched yn unig yng Nghymru, yn gobeithio ysbrydoli rhagor o ferched a genethod ledled y wlad i fod yn fwy bywiog a sefydlu grwpiau eu hunain. “Mae mor hawdd cwympo mewn cariad â’r gamp – byddwch yn cadw’n heini, yn gwneud ffrindiau am oes ac yn chreu rhai atgofion anhygoel yr un pryd” Roedd Danielle Robertson, 27 oed, eisiau ei gwneud yn haws...